Kết quả hình ảnh cho tips

                                     

           Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc           Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

CS-tips-records-Nov-2015


CS-tips-records-Nov-2015

Day Games Choose Score Verdict
29/11/15 Ayacucho vs León de Huánuco 2-0 & 3-0 2-0
22/11/15 Dep. Municipal vs Alianza Lima 2-0 & 2-1 2-1
15/11/15 Anyang vs Gangwon 1-1 & 1-2 1-2
08/11/15 PSV vs Utrecht 2-1 & 3-1 3-1
01/11/15 Bryne vs Bryne 2-1 & 3-1 2-1