Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-6-2017


/CS-tips-records-6-2017

date MACH HANDICAP TIPS & odd RESUL
30/6/2017
  U21 Germany vs U21 Spain
1-0 & 2-0 1-0 (x11)
17/6/2017 Australia vs Germany 2-3 & 2-4  2-3 (x26)
16/6/2017 Poland vs Slovakia 1-2 & 1-3 1-2 (x12)
3/6/2017 Juventus vs Real Madrid 1-1 & 1-0 1-4