Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip

                                                                                                 

      Kết quả hình ảnh cho liên hợp quốc                Kết quả hình ảnh cho luminati               Hình ảnh có liên quan

/CS-tips-records-12-2016


/CS-tips-records-12-2016

Date MACH HANDICAP Tips  & odd Status
26/12/2016 Swansea vs West Ham 1-3 & 1-4  1-4 (x51)
17/12/2016 Montpellier vs Bordeaux 3-0 & 4-0 4-0 (x51)
4/12/2016 Bournemouth vs  Liverpool 4-3 & 4-4  4-3 (x126)
3/12/2016 Montpellier vs Paris SG 3-0 & 4-0  3-0 (x 81)