Contact: soccertipswin.com@gmail.com
           to buy the best tip
 
    LIÊN HỆ MAIL : SOCCERTIPSWIN.COM@GMAIL.COM

                                                         

     FACHBOOK : https://www.facebook.com/soccertipswin48com   

     Telegram    : soccertipswin (@soccertipsw)                                       

  1.             Chiến tranh thế giới 3 nổ ra, nước nào sẽ giành chiến thắng? - Báo Tri Thức  & Cuộc Sống                                 Quả Vị Tứ Thánh | Bài Đọc ThêmChiến tranh thế giới 3 nổ ra nước nào sẽ giành chiến thắng                                                                                      

/5-star-tips-6/2021


/5-star-tips-6/2021

DATE MATCH HANDICAPS TIPS SCORE results
           
28/6/2021 Sweden vs Ukraine 2.25 under  1-1 
27/6/2021 France vs Switzerland  0:3/4 & 2.25 France & under  3-3
27/6/2021 Netherlands vs Czech Republic 0:1 & 2.25  Netherlands & over  0-2
27/6/2021 Belgium vs Portugal 2.25 under  1-0
26/6/2021 Wales vs Denmark 1/2:0   & 2.25 Wales & under  0-4
22/6/2021 Czech Republic vs  England 2.5 under  0-1
21/6/2021 North Macedonia vs Netherlands 3.5 under  0-3
21/6/2021 Russia vs Denmark 2.5 over  1-4
20/6/2021 Switzerland vs Turkey 0:1/2 Switzerland  3-1
17/6/2021 Netherlands vs Austria 0:3/4 Netherlands 2-0
16/6/2021 Russia vs Finland 2.25 under  1-0
16/6/2021 Italy vs Switzerland 0:3/4 Italy 3-0
15/62021 France vs Germany 0:0 France  1-0
13/6/2021 Austria vs North Macedonia 0:1 North Macedonia 3-1
13/6/2021 Netherlands vs Ukraine 2.75 over  2-3
12/6/2021 Belgium vs Russia 0:1/2 Belgium 3-0
11/6/2021 Malaysia vs Việt Nam 1:0 Malaysia  1-2